13 MEI 2022. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt om de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen te berekenen

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Huisvestingscode, gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1970 houdende de huisvestingscode, bekrachtigd bij de wet van 2 juli 1971, artikel 80ter;

- de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 6.23;

- het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 7.51, § 1, eerste lid.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- Om de huurprijs te berekenen van een sociale woning die door een lokaal bestuur verhuurd wordt, wordt de basishuurprijs onder meer bepaald aan de hand van de geactualiseerde kostprijs. Dit besluit legt de coëfficiënten vast voor het jaar 2023 die nodig zijn om die geactualiseerde kostprijs te kunnen berekenen.

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED BESLUIT:

Artikel 1. De coëfficiënt om de geactualiseerde kostprijs te berekenen in het kader van de huurprijsberekening, vermeld in artikel 7.51, § 1, eerste lid, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wordt voor het jaar 2023 vastgesteld conform de volgende tabel:

jaar van eerstebewoninghistorischekostenindexwederopbouw verouderingactualisatie-coëfficiënt1914 23 1043,9130 14,79 154,3947 1915 34 706,1765 15,14 106,9151 1916 46 521,9565 15,49 80,8511 1917 63 381,1111 15,85 60,4061 1918 72 333,4722 16,22 54,0892 1919 81 296,4198 16,60 49,2057 1920 91 263,8462 16,98 44,8011 1921 100 240,1000 17,38 41,7294 1922 112 214,3750 17,78 38,1159 1923 119 201,7647 18,20 36,7212 1924 136 176,5441 18,62 32,8725 1925 115 208,7826 19,05 39,7731 1926 133 180,5263 19,50 35,2026 1927 154 155,9091 19,95 31,1039 1928 187 128,3957 20,42 26,2184 1929 223 107,6682 20,89 22,4919 1930 208 115,4327 21,38 24,6795 1931 177 135,6497 21,88 29,6802 1932 164 146,4024 22,39 32,7795 1933 145 165,5862 22,91 37,9358 1934 147 163,3333 23,42 38,2527 1935 156 153,9103 23,99 36,9231 1936 174 137,9885 24,55 33,8762 1937 209 114,8804 25,12 28,8580 1938 269 89,2565 25,70 22,9389 1939 228 105,3070 26,30 27,6957 1940 320 75,0313 26,91 20,1909 1941 456 52,6535 27,54 14,5008 1942 542 44,2989 28,18 12,4834 1943 728 32,9808 28,84 9,5117 1944 864 27,7894 29,51 8,2006 1945 1070 22,4393 30,20 6,7767 1946 1137 21,1170 30,90 6,5251 1947 1322 18,1619 31,62 5,7428 1948 1274 18,8462 32,36 6,0986 1949 1259 19,0707 33,11 6,3143 1950 1360 17,6544 33,88 5,9813 1951 1557 15,4207 34,67 5,3464 1952 1548 15,5103 35,48 5,5031 1953 1406 17,0768 36,31 6,2006 1954 1469 16,3445 37,15 6,0720 1955 1401 17,1378 38,02 6,5158 1956 1522 15,7753...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT