13 JULI 2023. - Decreet tot wijziging van het decreet van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1. Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2. Bij dit decreet worden de volgende richtlijnen gedeeltelijk omgezet:

 1. Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep;

 2. Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

  Art. 3. Artikel 2 van het decreet van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, gewijzigd bij het decreet van 12 januari 2012, wordt aangevuld met een punt 6° dat als volgt luidt:

  "6° Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.".

  Art. 4. In artikel 3 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 2 mei 2019, wordt punt 2° vervangen als volgt :

  "2° de discriminatie op grond van geslacht, zwangerschap, bevalling, borstvoeding, moederschap, vaderschap, co-ouderschap, adoptie, medisch begeleide voortplanting, medische of sociale overgang, geslachtsidentiteit en genderexpressie;".

  Art. 5. In artikel 4 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. punt 5° wordt vervangen als volgt :

   "5° "beschermde criteria" : nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, geslacht, zwangerschap, bevalling, borstvoeding, moederschap, vaderschap, co-ouderschap, adoptie, medisch begeleide voortplanting, medische of sociale overgang, geslachtsidentiteit en genderexpressie, burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, vakbondsovertuiging, taal, gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of oorsprong, sociale toestand, thematisch verlof, flexibele werkregelingen en arbeidsverzuim wegens overmacht;";

  2. het artikel wordt aangevuld met de punten 18°, 19° en 20°, luidend als volgt:

   "18°: "thematisch verlof": verlof dat ouderschapsverlof, verlof voor mantelzorg, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof omvat;

 3. : "flexibele werkregelingen": de mogelijkheid voor werknemers om hun werkpatronen aan te passen, onder meer door middel van telewerkregelingen, flexibele werkschema's of verminderde werkuren;

 4. "arbeidsverzuim wegens overmacht": de mogelijkheid voor werknemers om hun werk te verzuimen wegens overmacht in verband met dringende familieomstandigheden in geval van ziekte of een ongeval waardoor de onmiddellijke aanwezigheid van de werknemer vereist is".

  Art. 6. Artikel 4/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 12 januari 2012 en gewijzigd bij het decreet van 2 mei 2019, wordt opgeheven.

  Art. 7. Artikel 6 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 2 mei 2019, wordt aangevuld met de woorden "behalve wat betreft de bescherming tegen schadelijke maatregelen bedoeld in artikel 18/1 van dit decreet".

  Art. 8. In artikel 6/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 5. het woord "ouderschapsverlof" wordt vervangen door de woorden "thematisch verlof";

 6. de woorden "of zou hebben gehad" worden ingevoegd na de woorden "tijdens zijn afwezigheid recht heeft".

  Art. 9. In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk III/2 "Arbeidsverzuim wegens overmacht" ingevoegd.

  Art. 10. In hoofdstuk III/2, ingevoegd bij artikel 9, wordt een artikel 6/2 ingevoegd, luidend als volgt:

  "Art. 6/2. Een persoon die een arbeidsverhouding heeft en die recht heeft zijn werk te verzuimen wegens overmacht, keert na afloop van dit arbeidsverzuim in zijn oorspronkelijke of een gelijkwaardige functie terug onder voor hem niet minder gunstige voorwaarden en omstandigheden voorwaarden en profiteert van elke verbetering van de arbeidsvoorwaarden waarop hij recht zou hebben gehad zonder dit arbeidsverzuim.".

  Art. 11. In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk III/3 met als opschrift "Flexibele werkregelingen" ingevoegd.

  Art. 12. In hoofdstuk III/3, ingevoegd bij artikel 11, wordt een artikel 6/3 ingevoegd, luidend als volgt:

  "Art. 6/3. Een persoon die een arbeidsverhouding heeft en die gebruik maakt van flexibele werkregelingen, keert in zijn oorspronkelijke of een gelijkwaardige functie terug onder voor hem niet minder gunstige voorwaarden en omstandigheden voorwaarden en profiteert van elke verbetering van de arbeidsvoorwaarden waarop hij aanspraak heeft of had kunnen maken zonder gebruik te maken van flexibele...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT