13 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerde op 14 juli 1994, artikel 35, § 2ter, ingegevoegdbij de wet van 22 december 2003 en vervangen door de wet van 27 december 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten, artikels 18 en19;

Gelet op de voorstellen van de Technische raad voor radio-isotopen gedaan op 9 en 25 september 2021;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 en 24 september 2021;

Gelet op de akkoordbevindingen van de Staatssecretaris van Begroting van 22 september en 11 oktober 2021;

Gelet op de notificaties aan de aanvrager op 12 en 14 oktober 2021;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de aanpassingen van de vergoedbare radiofarmaceutische producten moeten in werking treden op 1 januari 2022;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 5 dagen, die op 24 november 2021 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT