13 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2021

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid artikel 22, tweede lid;

Gelet op het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 13 september 2021, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 september 2021, artikelen 42 en 45;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 november 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van begroting, gegeven op 25 november 2021;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, en van de Staatssecretaris van Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor het jaar 2021 is de Nationale Loterij aan de Staatsbegroting een monopolierente verschuldigd waarvan het bedrag is bepaald op 135.000.000 euro, inclusief roerende voorheffing.

Art. 2. Het in artikel 1 bedoeld bedrag dient, na aftrek van de roerende voorheffing, te worden gestort op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT