13 AUGUSTUS 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 175/1, § 1, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, ingevoegd door de wet van 29 december 2010 en gewijzigd door de wet van 21 december 2013, de wet van 15 juli 2018 en de wet van 16 juli 2023;

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I);

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 april 2023;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 26 juni 2023;

Gelet op advies 73.994/2/V van de Raad van State, gegeven op 28 juli 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 52 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten, gewijzigd bij koninklijk besluit van 12 juli 2019, wordt vervangen als volgt:

"Art. 52. Voor de organisatie van de opleidingen tot het behalen van een brevet, getuigschrift of attest, wordt een subsidie toegekend per opleiding of per module indien de opleiding uit verschillende modules bestaat. Het bedrag van deze subsidie wordt bepaald op basis van het aantal uren theorie, koude praktijk en warme praktijk dat deze opleiding of module omvat, vermenigvuldigd met het basisbedrag per uur.

Het basisbedrag per uur per leerling wordt bepaald als volgt:

 1. voor de theorie: 4 euro;

 2. voor de koude praktijk: 21 euro;

 3. voor de warme praktijk: 43 euro.".

  Art. 2. In artikel 53 van hetzelfde koninklijk besluit wordt het tweede lid opgeheven.

  Art. 3. In artikel 54 van hetzelfde koninklijk besluit wordt paragraaf 2 opgeheven en wordt paragraaf 1 één enkel lid.

  Art. 4. Artikel 60 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 12 juli 2019, wordt vervangen als volgt:

  "Artikel 60. De subsidie bedoeld in artikel 52 wordt enkel toegekend als de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en als de begeleidingsnormen worden nageleefd.

  Het bedrag van deze subsidie wordt vermenigvuldigd met een coëfficient van 1 als de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT