12 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de 'Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers' en de 'Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique'

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 32, 33, 34, 121, 122, 123 en 124;

Gelet op de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, art. 2.13.2;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 augustus 2021;

Overwegende dat de "Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers" en de "Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique" zorgen voor zowel de technische als de administratieve informatie en documentatie van de brandweerdiensten en aldus een taak van algemeen belang vervullen;

Overwegende derhalve dat de activiteiten van deze instellingen het verlenen van een subsidie verantwoorden als tegemoetkoming van de Staat in hun werkingskosten;

Overwegende dat de bewijsstukken betreffende de uitgaven gedaan in 2020 meegedeeld werden;

Overwegende dat de uitgaven van de "Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique" minder waren dan het bedrag van de subsidie dat werd toegekend voor het werkingsjaar 2020; dat bijgevolg het bedrag van de subsidies voor het werkingsjaar 2021 verminderd worden met dat verschil.

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een subsidie van 4.815,52 euro, a rato van de effectieve...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT