12 OKTOBER 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers

 
GRATIS UITTREKSEL

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van Actiris, artikel 4, 12.;

Gelet op de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de Covid-19 pandemie, artikel 6;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers;

Gelet op de gelijkekansentest, uitgevoerd op 5 oktober 2020;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd doordat de maatregelen uitgevaardigd door de federale staat om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in te dijken ertoe leiden dat talrijke cultuurwerkers bepaalde prestaties niet hebben kunnen verrichten of nog niet kunnen verrichten;

Dat, gezien de huidige context, een aantal cultuurwerkers geen aanspraak hebben kunnen maken op de steun voorzien om de effecten van de COVID-19-crisis te beperken, en als zodanig te maken hebben met een zichtbare daling van hun levensstandaard;

Dat het doel is uitzonderlijke steun te verlenen ter ondersteuning van de Brusselse werkgelegenheid en te wijzen op de belangrijke rol van de culturele sector voor de tewerkstelling, de economie, het toerisme en het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Dat de uitzonderlijke steun zo snel mogelijk moet worden uitbetaald en dat een spoedbehandeling bijgevolg gerechtvaardigd is;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting ;

Op de voordracht van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Werk;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Wijzigingsbepalingen

Artikel 1. In artikel 1, 1°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers worden de woorden "200 en" ingevoegd tussen de woorden "evenals" en "322".

Art. 2. In hetzelfde besluit, wordt een artikel 2/1 ingevoegd, luidend als volgt:

Art. 2/1. § 1. Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten wordt een compensatiepremie toegekend aan de cultuurwerker die naargelang het geval:

1° maximaal 2.000 euro bedraagt indien de cultuurwerker in de periode tussen 1 juni en 30 september 2020 geen inkomsten uit een beroepsactiviteit of vervangingsinkomsten heeft genoten voor een maximumbedrag van 3.000 euro netto;

2° maximaal 1.500 euro bedraagt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT