12 OKTOBER 2020. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 20 juni 2019 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers

 
GRATIS UITTREKSEL

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op de Grondwet, artikelen 121, 130, 132 en 139;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, laatstelijk gewijzigd bij de bijzondere wet van 14 oktober 2018;

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 oktober 2018;

Gelet op het besluit van de Regering van 20 juni 2019 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers;

Overwegende dat de heer Harald Mollers op 12 oktober 2020 aftreedt als Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;

Overwegende dat de continuïteit van het regeringswerk niet in het gedrang mag komen en dus zo snel mogelijk in de ambtsopvolging moet worden voorzien;

Op de voordracht van de Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 4, § 1, eerste lid, van het besluit van de Regering van 20 juni 2019 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers wordt een bepaling onder 14.1 ingevoegd, luidende:

"14.1 de uitvoering van het gelijkekansenbeleid in het kader van de bevoegdheden van de Duitstalige Gemeenschap;"

Art. 2. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in de inleidende zin van § 1 worden de woorden "De heer Harald MOLLERS, minister," vervangen door de woorden "Mevrouw Lydia KLINKENBERG, minister,";

  2. § 2 wordt vervangen als volgt:

" § 2 - Mevrouw Lydia KLINKENBERG draagt de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT