12 OKTOBER 2018. - Besluit van de Waalse Regering houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op Richtlijn 200/60 van de Raad van 27 juni 2002 houdende specifieke bepalingen voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van Richtlijn 92/119/EEG met betrekking tot besmettelijke varkensverlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest, inzonderheid op de artikelen 15 en 16;

Gelet op de wet van 28 februari 1882 op de jacht, inzonderheid op artikel 1ter, 7, § 1, en 12ter, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1994 en gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017, en artikel 10, gewijzigd bij de decreten van 16 februari 2017 en 17 juli 2018;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2012 tot bepaling van de voorwaarden voor de bijvoedering van grof wild ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden ;

Gelet op het rapport van 12 oktober 2018 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de bevestiging, overeenkomstig Richtlijn 2002/60 van de Raad van 27 juni 2002, op 13 september 2018, van een primair geval van Afrikaanse varkenspest onder wilde zwijnen op een deel van het grondgebied van het Waalse Gewest de Regering ertoe noopt, onmiddellijk meerdere maatregelen te nemen om de verspreiding van de ziekte af te remmen, waaronder de afbakening van een buffergebied, met daarin een kerngebied op basis van de ontdekking van viropositieve krengen en passende uit te voeren maatregelen, zoals de opschorting van de jacht en het verbod tot bijvoederen van de wilde zwijnen;

Overwegende dat de afbakening van een observatiegebied rondom het buffergebied waarop eveneens meerdere maatregelen van toepassing zijn, waaronder de gedeeltelijke opschorting van de jacht en het verbod tot bijvoederen van de wilde zwijnen, van dien aard is dat de maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest in het kerngebied en het buffergebied worden opgevoerd;

Overwegende dat de Regering, overeenkomstig voornoemde richtlijn, er eveneens toe gehouden is, de verplichting na te komen om elk in het besmet gebied neergeschoten of dood aangetroffen wild zijn te onderwerpen aan een onderzoek naar de opsporing van Afrikaanse varkenspest en aan de transformatie, onder officiële controle, van alle wilde zwijnen die een positief resultaat hebben opgeleverd;

Overwegende dat de vernietiging van een maximumaantal wilde zwijnen in het observatiegebied en de afvoer ervan met strikte naleving van de bioveiligheidsvoorwaarden eveneens ertoe bijdagen, de maatregelen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT