12 NOVEMBER 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar voor de werknemers die gewerkt hebben in een zwaar beroep voor de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026 (1)

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest;Op de voordracht van de Minister van Werk,Hebben Wij besloten en besluiten Wij :Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar voor de werknemers die gewerkt hebben in een zwaar beroep voor de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026.Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.Gegeven te Brussel, 12 november 2023.FILIPVan Koningswege :De Minister van Werk,P.-Y. DERMAGNE_______Nota(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.BijlageParitair Subcomité voor de erkende maatschappijenvoor sociale huisvesting van het Vlaamse GewestCollectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar voor de werknemers die gewerkt hebben in een zwaar beroep voor de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026 (Overeenkomst geregistreerd op 17 juli 2023 onder het nummer 180897/CO/339.01)Artikel 1. ToepassingsgebiedDeze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest.Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers/arbeiders/bedienden.Art. 2. Wettelijke basissenDeze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van :- artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007);- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 van de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen;- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 143 van 23 april 2019 van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT