12 NOVEMBER 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de inspanningen voor personen die behoren tot de risicogroepen in de textielsector (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de textielnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de inspanningen voor personen die behoren tot de risicogroepen in de textielsector.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de textielnijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2023

Inspanningen voor personen die behoren tot de risicogroepen in de textielsector (Overeenkomst geregistreerd op 1 augustus 2023 onder het nummer 181346/CO/120)

 1. Toepassingsgebied

  Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) en op de arbeiders die ze tewerkstellen, met uitzondering van de onderneming en de erin arbeiders die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (PSC 120.01) en het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen (PSC 120.03).

  § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

 2. Draagwijdte van de overeenkomst

  Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst strekt ertoe de inspanningen die de sector in het kader van het paritair uitgebouwde sectoraal opleidingsbeleid voor personen die behoren tot de risicogroepen de voorbije jaren heeft geleverd, minstens verder te zetten en waar mogelijk te verhogen.

  Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor de jaren 2023 en 2024 in toepassing van titel XIII, hoofdstuk VIII, afdeling 1 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I).

 3. Patronale bijdrage

  Art. 3. De werkgevers zijn voor de periode van 1 januari 2023 tot en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT