12 NOVEMBER 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (zwaar beroep - 33 jaar loopbaan of 20 jaar nachtarbeid) (1)

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid; Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (zwaar beroep - 33 jaar loopbaan of 20 jaar nachtarbeid). Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 12 november 2023. FILIPVan Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. BijlageParitair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (zwaar beroep - 33 jaar loopbaan of 20 jaar nachtarbeid) (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2023 onder het nummer 181196/CO/221) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid ressorteren (PC 221). Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden.Art. 2. Wettelijke basissen Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van : - artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007); - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 van de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 166 van 30 mei 2023 van de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT