12 MEI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de gegevensverwerking en informatie-uitwisseling, vermeld in hoofdstuk 4 van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en tot wijziging van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 3 van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en tot bepaling van de inwerkingtreding van het decreet van 26 februari 2021 tot wijziging van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

- het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, artikel 12, eerste lid, artikel 14, derde lid, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 2016, 8 juni 2018 en 26 februari 2021, artikel 15/1, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 26 februari 2021, en artikel 16, eerste lid, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 2016, 8 juni 2018 en 26 februari 2021;

- het decreet van 26 februari 2021 tot wijziging van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, wat betreft de bepalingen over gegevensverwerking en informatie-uitwisseling, artikel 7.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 5 december 2022.

- De Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2023/002 gegeven op 17 januari 2023;

- De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft op zitting van 27 april 2023 verwezen naar advies nr. 65/2023 van 24 maart 2023;

- De Raad van State heeft advies 73.207/1 gegeven op 11 april 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg, artikel 14;

- het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", artikel 4/1;

- het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 11, derde lid;

- het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 72octies;

- het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme en de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Gegevensuitwisseling en informatieverwerking betreffende de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Artikel 1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 1. aanbod: het kwaliteitsvolle hulp- en dienstverleningsaanbod, vermeld in artikel 3, tweede lid, van het decreet van 8 maart 2013, dat bestaat uit hulp- en dienstverlening die in groep wordt aangeboden aan gedetineerden en individueel aangeboden hulp- en dienstverlening;

 2. decreet van 8 maart 2013: het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden;

 3. individueel aangeboden hulp- en dienstverlening: aanbod dat via een één-op-éénrelatie verloopt tussen de trajectbegeleider of de actor en de gedetineerde;

 4. organisatieondersteuner: een persoon als vermeld in artikel 9, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 3 van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, die conform artikel 9, § 3, van het voormelde besluit taken op zich neemt met betrekking tot de praktische organisatie van de hulp- en dienstverlening;

 5. praktische organisatie van de hulp- en dienstverlening: het organiseren en registreren van de inschrijvingen van gedetineerden voor het aanbod;

 6. trajectbegeleider: een personeelslid van het centrum voor algemeen welzijnswerk dat de functie trajectbegeleiding, vermeld in artikel 12, tweede lid, 2°, van het decreet van 8 maart 2013, uitoefent.

  Art. 2. § 1. In het kader van de praktische organisatie van de hulp- en dienstverlening, kunnen de actoren, beleidscoördinatoren, trajectbegeleiders en organisatieondersteuners, de volgende persoonsgegevens van de gedetineerden die hulp- en dienstverlening krijgen, verwerken:

 7. de volgende identificatiegegevens van de gedetineerde:

  1. de voor- en achternaam;

  2. het rijksregisternummer;

  3. het identificatienummer van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid;

  4. het identificatienummer van de gegevensbank van de penitentiaire administratie;

 8. de volgende gegevens over de verblijfplaats van de gedetineerde binnen de gevangenis:

  1. de inrichting;

  2. het celnummer;

  3. het rolnummer met verwijzing naar de afdeling;

  4. de datum waarop de gedetineerde in de gevangenis is opgenomen;

  5. de status aanwezigheid in gevangenis;

 9. de volgende bijkomende persoonsgegevens:

  1. het geslacht;

  2. de nationaliteit;

  3. de geboortedatum;

  4. de geboorteplaats;

  5. de contacttaal;

  6. het studiebewijs;

 10. informatie over het gevolgde aanbod binnen detentie;

 11. de inschrijvingsstatus van de gedetineerde voor het aanbod;

 12. de aanwezigheidsstatus van de gedetineerde voor specifieke aanbod-sessies en in voorkomend geval de reden voor afwezigheid.

  § 2. De deelnemerslijsten, vermeld in artikel 15/1 van het decreet van 8 maart 2013, die aan de penitentiaire administratie worden bezorgd, vermelden concreet de volgende persoonsgegevens:

 13. de volgende identificatiegegevens van de gedetineerde: de voor- en achternaam;

 14. het celnummer van de gedetineerde;

 15. de naam van het aanbod, de locatie en het tijdstip waarop het aanbod plaatsvindt.

  De aanwezigheidslijsten, vermeld in artikel 15/1 van het decreet van 8 maart 2013, die aan de penitentiaire administratie worden bezorgd, vermelden concreet de volgende persoonsgegevens:

 16. de volgende identificatiegegevens van de gedetineerde: de voor- en achternaam;

 17. de naam van het aanbod en het tijdstip waarop het aanbod heeft plaatsgevonden;

 18. de aanwezigheidsstatus van de gedetineerde voor het aanbod, vermeld in punt 2°.

  Art. 3. In het kader van de individueel aangeboden hulp- en dienstverlening kunnen de trajectbegeleiders en de actoren de volgende persoonsgegevens van de gedetineerden die hulp- en dienstverlening krijgen, verwerken:

 19. de gegevens, vermeld in artikel 2, § 1;

 20. de volgende gegevens over de detentie van de gedetineerde:

  1. het juridisch statuut;

  2. de data waarop de gedetineerde in de tijdsvoorwaarden komt voor een uitvoeringsmodaliteit van de straf of maatregel;

  3. de gegevens over strafonderbreking of elektronisch toezicht die toegekend zijn door de penitentiaire administratie;

  4. de gegevens over plaatsing in een transitiehuis of een andere erkende inrichting waar veroordeelden of geïnterneerden hun vrijheidsstraf of maatregel ondergaan;

  5. de datum en reden van de transfer;

  6. de datum van het strafeinde;

  7. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT