12 MEI 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van een nieuw lid van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd (A4) 'Communicatie en algemene aankopen' bij Leefmilieu Brussel

DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 439;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 februari 2022 tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd (A4) "Communicatie en algemene aankopen" bij Leefmilieu Brussel;

Gelet op het feit dat mevrouw Diana VAN OUDENHOVEN (FR) niet langer in deze commissie kan zetelen en dat het derhalve nodig is om haar te vervangen;

Gelet op mevrouw Victoria HINGRE (FR) beschikt over een expertise in HR en management in de private sector onder andere als oprichter van Growwth;

Op voordracht van de Minister van Openbaar Ambt,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Wordt aangewezen als lid van de selectiecommissie voor de toewijzing van een betrekking van directeur/directrice-diensthoofd "Communicatie en algemene aankopen" (A4) bij Leefmilieu Brussel :

  1. mevrouw Victoria HINGRE (FR) in de plaats van mevrouw Diana VAN OUDENHOVEN (FR).

Art. 2. Geen enkel lid mag zetelen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT