12 MEI 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van drie nieuwe leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd (A4) 'Bouwkundig patrimonium, Bos en Natuur' bij Leefmilieu Brussel

DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 439;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 februari 2022 tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd (A4) "Bouwkundig patrimonium, Bos en Natuur" bij Leefmilieu Brussel;

Gelet op het feit dat mevrouw Diana VAN OUDENHOVEN (FR), mevrouw Marleen EVENEPOEL (NL) en de heer Etienne WILLAME (FR) niet langer in deze commissie kunnen zetelen en dat het derhalve nodig is om hen te vervangen;

Gelet op het feit dat mevrouw Victoria HINGRE (FR) beschikt over een expertise in HR en management in de private sector met name als oprichter van Growwth:

Gelet op het feit dat mevrouw Natalie BEENAERTS (NL) beschikt over een pertinente ervaring inzake milieu als Project leader Field Research Centre (FRC) of the Centre for Environmental Sciences (CMK) van de Universiteit Hasselt sinds 2011;

Gelet op het feit dat de heer Xavier VAN OUTRYVE D'YDEWALLE (FR) beschikt over uitgebreide ervaring inzake management zowel in de private als in de publieke sector en dat hij heeft deelgenomen aan de Copernicus hervorming;

Op voordracht van de Minister van Openbaar Ambt,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Worden aangewezen als leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een betrekking van directeur/directrice-diensthoofd "Bouwkundig patrimonium, Bos en Natuur" (A4) bij Leefmilieu...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT