12 JULI 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de procedure in de onderneming voor het medisch deeltijds werk (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de procedure in de onderneming voor het medisch deeltijds werk.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Ge-meenschap

Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2023

Procedure in de onderneming voor het medisch deeltijds werk (Overeenkomst geregistreerd op 14 maart 2023 onder het nummer 178675/CO/327.03)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is uitsluitend van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de beschutte werkplaatsen (BW) die worden gesubsidieerd door het Waalse Gewest en die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen die zijn gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel, met uitzondering van de studenten- en stageovereenkomsten.

HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2. De partijen zijn het eens over het volgende sectorale kader :

Dit deel heeft geen betrekking op de re-integratietrajecten zoals bepaald in de Codex over het welzijn op het werk, boek 1, titel 4, hoofdstuk 6.

Zonder afbreuk te doen aan deze trajecten heeft dit deel alleen betrekking op het medisch deeltijds werk, waarvoor de werknemer een gezondheidstoestand heeft die moet overeenstemmen met de beroepsactiviteit en een beperking van de capaciteit met ten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT