12 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige statutaire ambtenaren van de Federale Overheidsdienst werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, artikelen 35 en 39;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, geaccrediteerd bij de Minister van Economie en Werk, gegeven op 16 september 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, geaccrediteerd bij de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 2 augustus 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 24 november 2022;

Overwegende de beslissing van de Ministerraad van 19 december 2013 om de personeelsleden van de federale overheidsdiensten die tewerk gesteld zijn bij het Directoraat-generaal PersoPoint in eerste instantie ter beschikking te stellen en nadien via ambtshalve mobiliteit over te dragen;

Overwegende de beslissing van de Ministerraad van 4 maart 2016 tot gefaseerde verplichte centralisatie van de loon- en personeelsadministratie van alle federale diensten die gebruik maken van de loonadministratie van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning - Directoraat-generaal PersoPoint;

Overwegende de beslissing van de Ministerraad van 10 maart 2017 inzake de overdrachtsmodaliteiten van personeel naar de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, Directoraat - generaal PersoPoint;

Overwegende dat het aangewezen is om de ambtenaren van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT