12 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het sectorakkoord 2021-2022 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het sectorakkoord 2021-2022.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 februari 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken

Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021

Sectorakkoord 2021-2022 (Overeenkomst geregistreerd op 17 juni 2022 onder het nummer 173468/CO/311)

Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311).

 1. Koopkracht

  1. Invulling van de loonmarge

   Vanaf 1 januari 2022 worden het gemiddeld minimum maandinkomen, de barema's en de werkelijk betaalde maandlonen verhoogd met 10 EUR bruto per maand.

   Voor de arbeiders worden het gemiddeld minimum maandinkomen, de barema's en de werkelijk betaalde uurlonen vanaf 1 januari 2022 verhoogd met 0,0659 EUR bruto per uur.

   In december 2021 zal een eenmalige premie en niet-recurrente premie van 70 EUR bruto worden uitbetaald aan voltijdse werknemers die op 30 september 2021 een arbeidsovereenkomst hebben (exclusief de langdurige zieken, dit wil zeggen langer dan 12 maanden ziek) en op het ogenblik van de uitbetaling van de premie. De premie wordt tegelijk met de eindejaarspremie uitbetaald; maar wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de eindejaarspremie.

   Aan de deeltijdse werknemers zullen deze voordelen naar verhouding tot hun contractuele arbeidsduur toegekend worden.

  2. Coronapremie

   De coronapremie in de vorm van consumptiecheques bepaald door het koninklijk besluit van 21 juli 2021 tot wijziging van artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 wordt toegekend aan de werknemers als volgt :

   Voor werknemers van de bedrijven in Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, zal het bedrag van de premie 250 EUR bedragen, voor zover deze ondernemingen zowel in 2019 als in 2020 een positieve bedrijfswinst (code 9901) hebben gekend.

   Werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben (exclusief de langdurige zieken, dit wil zeggen langer dan 12 maanden ziek) op 30 september 2021 en op het moment van de uitbetaling komen in aanmerking voor de premie.

   Aan de deeltijdse werknemers zullen deze voordelen naar verhouding tot hun effectieve gepresteerde en gelijkgestelde uren tussen 1 januari 2021 en 31 oktober 2021 toegekend worden.

   Deze coronapremie zal niet in aanmerking komen voor de berekening van de eindejaarspremie.

   Deze coronapremie is een eenmalige en niet-recurrente premie die tegelijk met de eindejaarspremie van 2021 zal worden uitbetaald.

  3. Vervoerskosten

   Vanaf 1 januari 2022 wordt het plafond van 35 000 EUR voor de terugbetaling van privévervoerskosten verhoogd tot 37 500 EUR.

   Voor de berekening van dit plafond wordt het bruto maandsalaris vermenigvuldigd met 13,92 in aanmerking genomen.

 2. Eindeloopbaan

  Voor de duur van huidig akkoord, verlengen de sociale partners in de mate van het mogelijke en binnen de actuele wettelijke context de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot SWT en tijdskredieten eindeloopbaan.

  1. Eindeloopbaan

   Overeenkomstig collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 156 en nr. 157, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 15 juli 2021, wordt de leeftijdsgrens voor de toekenning van de uitkeringen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT