12 FEBRUARI 2021. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie met betrekking tot de landelijke en regionale radio-omroeporganisaties en de technische eindapparatuur voor FM-radio-ontvangst van radio-omroeporganisaties (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie met betrekking tot de landelijke en regionale radio-omroeporganisaties en de technische eindapparatuur voor FM-radio-ontvangst van radio-omroeporganisaties

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. Aan artikel 1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, vervangen bij het decreet van 13 juli 2012, wordt een vierde punt toegevoegd, waarvan de tekst luidt:

"4° Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie.".

Art. 3. In artikel 127 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, wordt punt 2° opgeheven.

Art. 4. In artikel 128, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, wordt punt 2° opgeheven.

Art. 5. In artikel 132 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 23 december 2016, wordt in beide leden telkens de zinsnede "regionale," opgeheven.

Art. 6. In artikel 133 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 23 december 2016 en gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in paragraaf 1, eerste en tweede lid, wordt de zinsnede "regionale," opgeheven;

 2. in paragraaf 1 wordt het derde lid vervangen door wat volgt:

  "De landelijke radio-omroeporganisaties geven hun omroepprogramma's door via etheromroepnetwerken die bestemd zijn om vrij te ontvangen radio-om- roepprogramma's aan te bieden.";

 3. in paragraaf 1, vijfde lid, worden de woorden "en regionale" opgeheven;

 4. in paragraaf 2 wordt telkens de zinsnede "regionale," opgeheven.

  Art. 7. Artikel 134 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 23 december 2016, wordt vervangen door wat volgt:

  "Art. 134. § 1. De erkenningen en zendvergunningen van de op datum van inwerkingtreding van dit artikel bestaande landelijke radio-omroeporganisaties en landelijke radio-omroeporganisaties van rechtswege vervallen op 31 december 2022.

  Nieuwe erkenningen voor de landelijke radio-omroeporganisaties worden met ingang van 1 januari 2023 verleend voor vijf jaar. Deze erkenningen kunnen worden verlengd met een periode van maximaal drie jaar. Een verzoek tot verlenging wordt ingediend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT