12 DECEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling van « Voorraadbeheerder » (code 715945S20D1) gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad

De Minister van Onderwijs voor sociale promotie,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsdelegatie inzake onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het positieve advies uitgebracht op 6 mei 2022 door de « Chambre de Concertation et d'Agrément du Service Francophone des Métiers et Qualifications »;

Gelet op het eensluidend advies van de Algemene Raad voor Onderwijs voor sociale promotie van 20 mei 2022,

Besluit :

Artikel 1. . Het referentiedossier van de afdeling « Voorraadbeheerder » (code 715945S20D1) ) alsook de referentiedossiers van de onderwijseenheden waaruit deze afdeling bestaat, worden goedgekeurd.

Deze afdeling wordt gerangschikt op het gebied van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad.

De onderwijseenheid waaruit deze afdeling bestaat, wordt gerangschikt op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT