12 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2012 tot invoering van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2012 tot invoering van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 december 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2021

Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2012 tot invoering van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel (Overeenkomst geregistreerd op 7 oktober 2021 onder het nummer 167416/CO/220)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en definities

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst ("C.A.O.") wijzigt de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2012 tot invoering van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel (koninklijk besluit van 3 april 2013 - Belgisch Staatsblad van 7 juni 2013 - registratienummer 109446/CO/220), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2020 (162714/CO/220) tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019 (156937/CO/220)

§ 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun bedienden die ressorteren onder het Paritair Comité 220 voor de bedienden uit de voedingsnijverheid.

§ 3. Met "bedienden" worden alle bedienden bedoeld zonder onderscheid naar gender.

HOOFDSTUK II. - Wijzigende bepalingen

Art. 2. Aan punt 5.1.2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel wordt een punt 5.1.2.bis toegevoegd dat luidt als volgt :

"Voor de werkgever die artikel 4.3. van deze collectieve arbeidsovereenkomst wil...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT