12 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor het jaar 2022

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 24, § 2ter, ingevoegd bij de wet van 30 maart 2018;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid, gegeven op 7 december 2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 juli 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 18 november 2021;

Overeenkomstig op het artikel 8, § 1, 3°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het een formele beslissing betreft;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 24, § 2ter, van de voormelde wet van 29 juni 1981, een bijkomend gedeelte van de geglobaliseerde geldmiddelen van het Globaal Beheer van de sociale zekerheid wordt toegewezen aan de Federale Pensioendienst tot financiering van de pensioenen die ten laste zijn van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen;

Overwegende dat het bedrag van de aldus toegewezen middelen overeenstemt met een deel van de opbrengst van de loonmatigingsbijdrage die de provinciale en plaatselijke besturen betalen voor hun statutaire personeelsleden en vastgesteld werd op 121 miljoen EUR op jaarbasis voor de jaren 2018, 2019 en 2020 en op 126.171.267 EUR voor het jaar 2021;

Overwegende dat het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen ook voor het jaar 2022 over deze middelen moet kunnen beschikken opdat de voor dat jaar toepasselijke responsabiliseringscoëfficiënt beperkt zou kunnen worden tot 50 % ;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT