11 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en § 3, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

- het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21;

- het decreet van 23 november 2018 betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen;

- het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.1 en III.2;

- het decreet van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma's, artikel 7.

Vormvereisten

De volgende vormvereiste is vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 29 juni 2020;

- Er is op 22 juli 2020 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen 30 dagen, van rechtswege verlengd met 15 dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Het advies is niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding en de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Samenvoeging van de beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur en Internationaal Vlaanderen en de inkanteling van het Departement Kanselarij en Bestuur in het Departement Buitenlandse Zaken

Artikel 1. De beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur en Internationaal Vlaanderen worden samengevoegd tot het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie.

Het Departement Kanselarij en Bestuur wordt geïntegreerd in het Departement Buitenlandse Zaken, dat de naam Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken krijgt.

HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie

Art. 2. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. punt 1° wordt vervangen door wat volgt:

  "1° Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie;";

 2. punt 3° wordt opgeheven.

  Art. 3. Artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019, wordt vervangen door wat volgt:

  "Art. 3. § 1. Het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie omvat de volgende beleidsvelden en bevoegdheden:

  beleidsveld bevoegdheid ondersteuning Vlaamse Regering de ondersteuning van het algemeen regeringsbeleid:1° de werking van de Vlaamse Regering, de institutionele aangelegenheden en de beleidsprocessen2° de algemene leiding, coördinatie en coherentiebewaking van de relaties van Vlaanderen met de federale overheid en de andere gemeenschappen en gewesten 3° de kwaliteit van de regelgeving 4° het communicatie- en imagobeleid5° de coördinatie van het Vlaams openbarestatistiekbeleid en van de ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken en de kwaliteitszorg ervan6° de strategische analyse en het beleidsonderzoek7° de langetermijnvisie voor Vlaanderen8° de vrijwaring van strategische belangen9° het bouwmeesterschap10° de modaliteiten voor onteigening ten algemenen nutte buitenlands beleid 1° de internationale diplomatieke vertegenwoordiging van Vlaanderen2° het buitenlandse beleid en de Europese aangelegenheden, met inbegrip van:a) de algemene leiding van de relaties van Vlaanderen met buitenlandse overheden, de Europese Unie en internationale organisatiesb) de coördinatie en coherentiebewaking van het internationale en Europese optreden van Vlaanderenc) het verdedigen van de Vlaamse standpunten over horizontale beleidsthema's op internationale en Europese forad) de algemene rapportering over het Vlaamse beleid aan internationale instantiese) de institutionele aspecten van de Europese Unief) het Europese gemeenschappelijke handelsbeleidg) het Europese meerjarig financieel kader (MFK) en het Europese cohesiebeleidh) het Europese semester in samenwerking met het beleidsdomein Financiën en Begroting i) het sluiten en goedkeuren van verdragen, vermeld in artikel 16, § 1 en § 2, en 81, § 1, van de bijzondere wet en in het samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten over de nadere regelen voor het sluiten van gemengde verdragenj) de coördinatie van de omzetting van Europese regelgeving en van de maatregelen in het kader van inbreukprocedures3° het protocol4° de controle op de handel in strategische goederen, vermeld in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 4°, van de bijzondere wet ontwikkelingssamenwerking de ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip van de verankering van de internationale ontwikkelingsagenda in Vlaanderen, en humanitaire acties rampenschade de financiële tegemoetkoming naar aanleiding van schade, veroorzaakt door 1° algemene rampen, vermeld in artikel 6, § 1, II, eerste lid, 5°, van de bijzondere wet2° landbouwrampen, vermeld in artikel 6, § 1, V, eerste lid, 2°, van de bijzondere wet gelijke kansen en integratie en inburgering 1° het gelijkekansenbeleid, gericht op de thema's gender, seksuele diversiteit, toegankelijkheid en handicap 2° het gelijkebehandelingsbeleid gericht op de bestrijding van discriminatie3° het beleid inzake onthaal en integratie van inwijkelingen, vermeld in artikel 5, § 1, II, 3°, van de bijzondere wet Brussel de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad Vlaamse rand de coördinatie van het beleid met betrekking tot de Vlaamse rand rond Brussel binnenlands bestuur en stedenbeleid 1° de binnenlandse aangelegenheden, vermeld in artikel 6, § 1, VIII, en artikel 7 van de bijzondere wet, met inbegrip van het overleg met andere beleidsdomeinen. 2° de bestuurlijke organisatie van en het administratief toezicht op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn3° het gebruik van de talen in de lokale besturen4° het stedenbeleid5° de audit van de lokale besturen digitalisering 1° het e-government2° de informatiemaatschappij, informatie structureren, opslaan, uitwisselen en ontsluiten, en de infolijn3° de uitbouw van een geografische-informatie-infrastructuur bestuursrechtspraak de ondersteuning van de dienst van de bestuursrechtscolleges justitie en handhaving 1° de coördinatie van het strafrechtelijk en veiligheidsbeleid, met inbegrip van de deelname aan het algemeen beleid inzake strafrecht, vermeld in artikel 11bis van de bijzondere wet2° het algemeen handhavingsbeleid en de uitvoering van het kaderdecreet bestuurlijke handhaving3° de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de dienst die de uitwerking en de opvolging van het elektronische toezicht verzekert, vermeld in artikel 5, § 1, III, van de bijzondere wet4° de juridische eerstelijnsbijstand5° de coördinatie van de hulp en de dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden6° de coördinatie van de Family Justice Centers en de ketenaanpak intrafamiliaal geweld interne dienstverlening Vlaamse overheid 1° het algemeen beleid inzake de facilitaire dienstverlening in de Vlaamse administratie2° het algemeen beleid inzake overheidsopdrachten in de Vlaamse administratie3° het algemeen beleid inzake het vastgoedbeheer in de Vlaamse administratie4° het algemeen beleid inzake informatie- en communicatietechnologie in de Vlaamse administratie5° het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie, inclusief het interne diversiteitsbeleid inzake personeel, het personeelsbeheer van de kabinetten en de uitvoering van het statuut van de leden van de Vlaamse Regering en inclusief het crisisbeheer6° de audit van de Vlaamse administratie toerisme het toerisme, vermeld in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 9°, van de bijzondere wet, met inbegrip van de vestigingsvoorwaarden, en de aangelegenheden, vermeld in artikel 4bis en 6sexies van de bijzondere wet, en met inbegrip van vrijetijdsbesteding in het kader van toerisme internationaal ondernemen 1° het afzet- en uitvoerbeleid, vermeld in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 3°, van de bijzondere wet, met uitzondering van het afzet- en uitvoerbeleid van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten, maar met inbegrip van het verkennen van buitenlandse markten voor de afzet en uitvoer van die producten2° het aantrekken van buitenlandse investeringen3° de vertegenwoordiging van het Vlaamse Gewest in federale instellingen en organen voor het verstrekken van waarborgen tegen uitvoer-, invoer- en investeringsrisico's, en in het Agentschap voor Buitenlandse Handel

  § 2. Het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie omvat de volgende inhoudelijke structuurelementen:

  beleidsveld inhoudelijk structuurelement ondersteuning Vlaamse Regering ondersteuning Vlaamse Regering buitenlands beleid buitenlands beleid ontwikkelingssamenwerking ontwikkelingssamenwerking rampenschade rampenschade gelijke kansen en integratie en inburgering 1° gelijke kansen 2° integratie en inburgering Brussel Brussel Vlaamse rand Vlaamse...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT