11 JUNI 2021. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de operationalisering van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (EU Digitaal COVID Certificaat)

ALGEMENE TOELICHTING

Bij de verordening betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (EU Digitaal COVID Certificaat) (hierna de verordening EU Digitaal COVID Certificaat te noemen), wordt een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten inzake COVID-19 vastgesteld, teneinde het voor de houders gemakkelijker te maken hun recht van vrij verkeer tijdens de COVID-19-pandemie uit te oefenen ("EU Digitaal COVID Certificaat").

Iedere burger van de Unie heeft het recht vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. Het vergemakkelijken van het vrije verkeer is een van de belangrijkste voorwaarden voor een economisch herstel.

Personen die gevaccineerd zijn of een recente negatieve diagnosetest hebben ondergaan, of personen die in de afgelopen zes maanden hersteld zijn van COVID-19, lijken volgens de huidige wetenschappelijke kennis, die nog evolueert, een kleiner risico te lopen mensen met SARS-CoV-2 te besmetten. Zoals in de overweging 7 van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat is opgenomen, het vrije verkeer van personen die op basis van deugdelijk wetenschappelijk bewijs geen significant risico voor de volksgezondheid vormen, bijvoorbeeld omdat zij immuun zijn voor SARS-CoV-2 en dit niet kunnen overdragen, mag niet worden beperkt, aangezien dergelijke beperkingen niet nodig zouden zijn om het nagestreefde doel te bereiken.

Artikel 3, lid 2, van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat bepaalt dat de vaccinatie-, test- en herstelcertificaten inzake COVID-19 worden afgegeven in digitale vorm of op papier, of in beide vormen. De kandidaat-houders hebben het recht de certificaten te ontvangen in het door hen gekozen formaat.

Ingevolge artikel 3, lid 3, van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat heeft de houder van een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat het recht te verzoeken om afgifte van een nieuw certificaat indien de persoonsgegevens in het certificaat niet of niet meer nauwkeurig of actueel zijn, waaronder met betrekking tot de vaccinatie-, test- of herstelstatus van de houder, of indien de houder niet meer over het certificaat beschikt.

Conform artikel 9, lid 4, van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat, worden de instanties die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van de certificaten, beschouwd als verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 4, lid 7, van Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming).

Het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19, hierna het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021, regelt het gemeenschappelijke informatiesysteem dat is opgezet voor de uitnodiging van personen voor vaccinatie, voor de organisatie van de vaccinatie en voor de registratie van de vaccinatie. Door de gefedereerde entiteiten en de federale overheid werd de instelling van een gemeenschappelijk informatiesysteem hiertoe als een cruciale vereiste geformuleerd. Voor de ondersteuning van de uitnodiging van personen voor vaccinatie en de organisatie van de vaccinatie was immers een gemeenschappelijk informatiesysteem nodig om te vermijden dat personen ongecoördineerd worden uitgenodigd of dat reeds gevaccineerde personen opnieuw worden uitgenodigd. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om het geschikt doseringsschema te bepalen, onder meer wat de verschillende doses van een toe te dienen vaccin betreft (juiste interval in geval van vaccin met meerdere dosissen) en ervoor zorgen dat de vaccinatie goed georganiseerd verloopt in functie van de beschikbaarheid van het daartoe benodigde materiaal en (medisch) personeel. De registratie van vaccinaties in een gemeenschappelijk informatiesysteem (Vaccinnet) door zowel Vlaamse, Brusselse, Waalse als Duitstalige vaccinatoren, was dan ook noodzakelijk. Die databank wordt in heel nauwe samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten en de Federale Staat uitgewerkt en beheerd. Daarom is het ook aangewezen om ook voor de uitreiking van de certificaten aan de hand van eenzelfde operationeel systeem te werken.

Artikel 7 van het voornoemd samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 bepaalt dat de bevoegde gefedereerde entiteiten of de door de bevoegde gefedereerde entiteiten aangeduide agentschappen, en de federale overheid, ieder voor hun bevoegdheid, optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bedoeld in voornoemd samenwerkingsakkoord.

Het gaat meer bepaald over de volgende entiteiten of agentschappen:

 1. voor de personen die gevaccineerd worden op het grondgebied van het Vlaams Gewest of in een instelling in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die wegens zijn organisatie moet worden beschouwd als een instelling die uitsluitend behoort tot de Vlaamse Gemeenschap: het Agentschap Zorg en Gezondheid;

 2. voor de personen waarvoor de Franse Gemeenschap bevoegd is: l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

 3. voor de personen waarvoor het Waals Gewest bevoegd is: l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;

 4. voor de personen waarvoor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad bevoegd is: de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

 5. voor de personen waarvoor de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad bevoegd is: de Franse Gemeenschapscommissie;

 6. voor de personen waarvoor de Duitstalige Gemeenschap bevoegd is: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft;

 7. voor de personen waarvoor de federale overheid bevoegd is: Sciensano.

  De entiteiten, vernoemd in voornoemd artikel 7, 1° tot en met 6°, die ieder voor wat hun bevoegdheid betreft, de verwerkingsverantwoordelijken zijn voor de gegevensverwerkingen in het kader van de vaccinatiegegevens in Vaccinnet, zijn verantwoordelijk voor de afgifte van de vaccinatiecertificaten, vermeld in artikel 3, lid 1, a), van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat. Ingevolge artikel 9, lid 4, van de verordening EU Digitaal COVID Certificaat zijn diezelfde entiteiten de verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevensverwerkingen in het kader van de vaccinatiecertificaten.

  Artikel 2, § 4, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano bepaalt dat Sciensano de verwerkingsverantwoordelijke is van de Gegevensbank I, vermeld in artikel 6 van voornoemd samenwerkingsakkoord. Sciensano is verantwoordelijk voor de afgifte van de test- en herstelcertificaten, vermeld in artikel 3, lid 1, b) en c), van de verordening EU Digitaal COVID...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT