11 JUNI 2021. - Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid en van handtekening inzake personeel voor de centrale diensten en de buitendiensten van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

De Minister van Justitie,

Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel ;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende de schorsing van rijksambtenaren in het belang van de dienst ;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk ;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 februari 2012 houdende overdracht van bevoegdheid van handtekening inzake personeel voor de centrale diensten, het NICC, de administratieve diensten van de Veiligheid van de Staat, de buitendiensten van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen en het directoraat-generaal Justitiehuizen aan de voorzitter van het Directiecomité en aan sommige directeurs en diensthoofden van de personeelsdiensten van de Federale Overheidsdienst Justitie ;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van de Financiën gegeven op 7 december 2017 en 19 april 2018 ;

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Overdracht van bevoegdheid en van handtekening

Artikel 1. Overdracht van bevoegdheid en van handtekening wordt toegekend aan de Voorzitter van het Directiecomité, door de Minister, voor het personeel van de centrale diensten en de buitendiensten van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, om de beslissingen en maatregelen, opgenomen in bijlage 1 van dit besluit, te nemen.

Art. 2. Overdracht van bevoegdheid en van handtekening wordt toegekend aan de directeur van de Stafdienst P&O, door de Minister, voor het personeel van de centrale diensten en de buitendiensten van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, om de beslissingen en maatregelen, opgenomen in bijlage 2 van dit besluit, te nemen.

Art. 3. Overdracht van bevoegdheid en van handtekening wordt toegekend aan sommige ambtenaren van de stafdienst P&O, door de Minister, voor het personeel van de centrale diensten en de buitendiensten van het directoraat-generaal Penitentiaire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT