11 FEBRUARI 2022. - Decreet tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van jeugdverblijven, hostels, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van jeugdverblijven, hostels, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder:

 1. ADJ: de vereniging zonder winstoogmerk Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme;

 2. administratie: de bevoegde dienst die de Vlaamse Regering aanwijst;

 3. gezondheidsindex: het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen;

 4. hostel: een toeristisch logies dat erkend is door Toerisme Vlaanderen als hostel binnen het kader van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies of als hostel in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ligt en erkend is door de administratie;

 5. jeugd: de kinderen en jongeren tot en met dertig jaar, of een deel van die bevolkingsgroep;

 6. jeugdverblijf: een toeristisch logies dat erkend is door Toerisme Vlaanderen als jeugdverblijf binnen het kader van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, of als jeugdverblijf in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ligt en erkend is door de administratie;

 7. jeugdwerk: het sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die eraan deelneemt op vrijwillige basis;

 8. Logiesdecreet: het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies;

 9. overnachting: het blijven slapen in een jeugdverblijf of hostel, of in tentplaatsen naast een jeugdverblijf of hostel;

 10. personeelssubsidie: een subsidie voor de loonkosten van personeelsleden voor arbeid en diensten uitgevoerd in het kader van de uitbating en werking van het jeugdverblijf of hostel;

 11. tentplaats: slaapplaats in een tent buiten het gebouw, waarvan het aantal is opgenomen in de erkenning van het jeugdverblijf of hostel op basis van het Logiesdecreet of voor jeugdverblijven en hostels die gelegen zijn in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad in de erkenning door de administratie;

 12. Toerisme Vlaanderen: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen";

 13. werkingssubsidie: een subsidie die toegekend wordt om een structurele activiteit te ondersteunen die een continu en permanent karakter vertoont en die de subsidiëring van een kern van personeelsleden, een basistoelage voor de werking en een subsidiëring op grond van werkelijk gepresteerde activiteiten omvat.

  Art. 3. De jeugdverblijven, hostels, de ondersteuningsstructuren en ADJ voldoen aan al de volgende algemene subsidievoorwaarden om gesubsidieerd te worden en te blijven:

 14. in de werking de principes en de regels van de democratie aanvaarden en ook de rechten van het kind en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden onderschrijven en uitdragen;

 15. hun statutaire zetel hebben in het Nederlandse taalgebied, in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of in een andere lidstaat van de Europese Unie evenals een uitbating hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;

 16. ervoor zorgen dat alle gegevens die verband houden met de uitbating en subsidievoorwaarden, in het Nederlands voorhanden zijn en die ter beschikking stellen voor onderzoek door de administratie;

 17. op zelfstandige wijze de financiën beheren en het eigen beleid bepalen, wat blijkt uit de volgende elementen:

  1. de eigen werking zelf bepalen en die zelf uitvoeren;

  2. over een eigen post- of bankrekening beschikken;

  3. diensten verlenen in eigen naam;

  4. de bevoegdheden die wettelijk toekomen aan de algemene vergadering of aan het bestuursorgaan, niet overdragen aan een derde;

 18. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de uitbaters, de eventuele vereniging met haar leden, de medewerkers en de deelnemers aan de activiteiten die ze organiseert, vermeld in artikel 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek, door een verzekering laten dekken;

 19. uitgebaat worden door een of meer lokale besturen, of een rechtspersoon die is opgericht door een of meer lokale besturen, of een rechtspersoonlijkheid hebben in een van de volgende vormen:

  1. een vereniging zonder winstoogmerk;

  2. een stichting;

  3. een coöperatieve vennootschap met een erkenning als sociale onderneming die het doel om rechtstreekse vermogensvoordelen uit te keren of te bezorgen aan haar vennoten, statutair uitsluit;

  4. wat betreft rechtspersonen met een statutaire zetel in een andere lidstaat van de Europese Unie, een gelijkaardige rechtspersoon als vermeld onder punt a, b of c.

  Vanaf het ogenblik van subsidiëring voldoen de beheerders van jeugdverblijven, hostels, de ondersteuningsstructuren en ADJ aan al de volgende subsidievereisten:

 20. meewerken aan onderzoek dat door of namens de Vlaamse overheid wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT