11 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot herbestemming van het terrein als aangegeven op het plan G3.354, inneming 2, en gelegen op het grondgebied van de gemeente Jette ter hoogte van het kruispunt van de Dikkebeuklaan met de Laarbeeklaan

 
GRATIS UITTREKSEL

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, X, 1° ;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, artikel 4;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, artikel 57, § 2;

Gelet op artikel 274 van de gemeentewet, gewijzigd door artikel 34 van de ordonnantie van 17 juli 2003;

Gelet op het Gewestelijk Bestemmingsplan, goedgekeurd bij regeringsbesluit op 3 mei 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 1991 tot vaststelling van de lijst van de wegen en van hun aanhorigheden overgedragen van de Staat aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de Dikkebeuklaan en haar aanhorigheden gewestwegen zijn krachtens dit koninklijk besluit van 6 december 1991;

Overwegende dat het terrein waarop dit besluit betrekking heeft beschouwd wordt als een aanhorigheid van de Dikkebeuklaan;

Overwegende dat de Dikkebeuklaan in 2018 volledig heraangelegd werd in het kader van het project `Tramlijn 9';

Overwegende dat het terrein dat dit besluit beoogt, voortkomt uit deze heraanleg, die met name ten koste ging van een privé-eigendom van de VUB;

Overwegende dat de rooilijn van de wegen die uit deze heraanleg ontstaan zijn een stuk wegrestant van 119 m2 hebben gevormd, dat herbestemd dient te worden;

Overwegende dat het terrein dat herbestemd moet worden er momenteel verwaarloosd bij ligt en dat het niet als openbare weg is ingericht;

Overwegende dat dankzij de herbestemming dit terrein opgewaardeerd zal...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT