11 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), §§ 1 en 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 8 maart 2022;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 8 maart 2022;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 14 maart 2022;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 20 april 2022;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 25 april 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 september 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 18 oktober 2022;

Gelet op advies 72.435/2 van de Raad van State, gegeven op 23 november 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 14, h), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 november 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in paragraaf 1, I., 5°,

  1. wordt de omschrijving van de verstrekking 247052-247063 vervangen als volgt:

   "Enucleatie of evisceratie met insertie van een sfeer in de resterende scleraholte met het oog op het later aanpassen van een oogprothese";

  2. wordt de verstrekking 247214-247225 ingevoegd na de verstrekking 247052-247063, luidende:

   "247214-247225

   Enucleatie wegens maligne intraoculaire tumor, met insertie van een sfeer met oog op het later aanpassen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT