11 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2011 aan de VZW NUBEL

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat;

Gelet op de financiewet van 22 december 2010 voor het begrotingsjaar 2011, programma 25.54;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 22;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 april 2011;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een toelage van vijftigduizend euro (50.000 EUR), aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 54 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2011, wordt toegekend aan de VZW « NUBEL », Eurostation, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel, rekeningnummer BE21 4352 0159 7103, als toelage voor de algemene werking van de vereniging in 2011. Dit impliceert het opstellen van de voedingsmiddelentabellen, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen en updaten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT