10 SEPTEMBER 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121, vervangen bij de wet van 26 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten ("RPPol");

Gelet op de protocollen van onderhandelingen nr. 537/1 en 548/1 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten, gesloten op 8 september 2022 en het protocol van onderhandelingen nr. 569/1 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten, gesloten op 24 juli 2023;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 8 augustus 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 16 februari 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 5 mei 2023;

Gelet op het advies van de Raad van burgemeesters, gegeven op 8 juni 2023;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, van rechtswege verlengd met vijftien dagen, die op 4 juli 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK 1. - Wijzigende bepalingen

Artikel 1. Artikel II.II.4 RPPol wordt vervangen als volgt:

"Art. II.II.4. De graad van hoofdcommissaris van politie bevat de loonschalen O5, O6, O7 en O8.

In afwijking van het eerste lid, verkrijgen de hoofdcommissarissen, bedoeld in artikel XII.II.31, tweede lid, de loonschaal O5ir, O6ir, O7 of O8.".

Art. 2. In artikel II.II.5 RPPol, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 april 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. het eerste lid wordt vervangen als volgt:

    "De graad van commissaris van politie bevat de loonschalen O2, O3 en O4.";

  2. tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

    "In afwijking van het eerste lid, verkrijgen de commissarissen, bedoeld in artikel XII.II.26, tweede lid, de loonschaal O2ir, O3ir of O4ir.".

    Art. 3. In artikel II.II.6 RPPol, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juni 2019, worden de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT