10 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 6 februari 2020 tot aanwijzing van de vaststellende beambten ter uitvoering van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling

 
GRATIS UITTREKSEL

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, artikel D.V.3, eerste lid, en artikel D.VII.3, eerste lid, 3°, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2019, alsook artikel R.V.3-1 en artikel R.VII.3-1, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 19 december 2019;

Gelet op het besluit van de Regering van 6 februari 2020 tot aanwijzing van de vaststellende beambten ter uitvoering van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van de Regering van 6 februari 2020 tot aanwijzing van de vaststellende beambten ter uitvoering van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling wordt aangevuld met een bepaling onder 7°, luidende:

"7° mevrouw Christine Recker."

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT