10 NOVEMBER 2023. - Decreet tot wijziging van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, wat het ten laste leggen van parkeerretributies en -belastingen aan de gebruikelijke bestuurder van het motorvoertuig en de uitreiking van parkeerkaarten betreft (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet tot wijziging van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, wat het ten laste leggen van parkeerretributies en- belastingen aan de gebruikelijke bestuurder van het motorvoertuig en de uitreiking van parkeerkaarten betreft

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 10/1, eerste lid, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2010, wordt tussen het woord "parkeerkaart" en de zinsnede ", kunnen" de woorden "of -vergunning" ingevoegd.

Art. 3. In artikel 10/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2010 en gewijzigd bij het decreet van 22 oktober 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het eerste lid wordt tussen de woorden "parkeerretributie of -belastingen" en de woorden "kunnen concessies of" de zinsnede "en voor het uitreiken en het beheer van parkeerkaarten en -vergunningen," ingevoegd;

 2. in het tweede lid worden tussen de woorden "parkeerretributie of -belastingen" en de zinsnede ", in het kader van" de woorden "en voor het uitreiken en het beheer van parkeerkaarten en -vergunningen" ingevoegd;

 3. in het tweede lid worden tussen de woorden "in het kader van" en de woorden "de handhaving van" de woorden "de uitvoering en" ingevoegd;

 4. aan het tweede lid wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:

  "4° de identificatiegegevens van de gebruikelijke bestuurder van het motorvoertuig dat op naam van een rechtspersoon is ingeschreven, als die rechtspersoon de gebruikelijke bestuurder heeft laten registreren in de Kruispuntbank van de voertuigen.";

 5. aan het derde lid wordt de zinsnede ", en voor het uitreiken en het beheer van parkeerkaarten en -vergunningen" toegevoegd;

 6. in het vierde lid worden tussen de woorden "parkeerretributie of belasting" en de zinsnede ", in de zin van artikel 4, 7), van verordening" de woorden "en voor het uitreiken en het beheer van parkeerkaarten en -vergunningen" ingevoegd;

 7. het laatste lid wordt vervangen door wat volgt:

  "De instanties, vermeld in het tweede lid, kunnen de gegevens, vermeld in het tweede lid, opvragen bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen. Ze doen dat met tussenkomst van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT