10 NOVEMBER 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft het starterstraject

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, artikel 4, zesde lid, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016, artikel 5, derde lid en artikel 6, § 5.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 19 september 2023.

- Er is op 16 oktober 2023 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen 30 dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. De ingediende aanvraag, ingeschreven op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 74.670/3, werd op 18 oktober 2023 van de rol afgevoerd, overeenkomstig artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013

Artikel 1. In artikel 8 van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het eerste lid worden de woorden "met succes" opgeheven;

 2. er wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "De verplichting om een starterstraject af te ronden, vermeld in het eerste lid, geldt in de volgende gevallen:

 3. bij de aanvraag van een vergunning voor een nieuwe kinderopvanglocatie;

 4. bij de aanvraag van een vergunning bij wijziging van organisator, met uitzondering van de wijziging, vermeld in artikel 13/2 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014;

 5. bij de aanvraag van een vergunning bij wijziging van opvangvorm.".

  Art. 2. In artikel 11, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2023, worden de woorden "met succes" opgeheven.

  Art. 3. In hoofdstuk 3, afdeling 5, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, 10 april 2020, 12 maart 2021 en 17 maart 2023, wordt het opschrift van onderafdeling 4 vervangen door wat volgt:

  "Onderafdeling 4. Klachtenbehandeling".

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Procedurebesluit van 9 mei 2014

  Art. 4. In artikel 1 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, het laatst gewijzigd bij het besluit van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT