10 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2015 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de infrastructuurbeheerder die belast zijn met vaststellingen bedoeld in art. 70, §§ 2 en 3, van de Spoorcodex

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de Spoorcodex, artikel 70, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 2015 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de infrastructuurbeheerder die belast zijn met vatstellingen bedoeld in art. 70, §§ 2 en 3, van de Spoorcodex, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juni 2022;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 18 maart 2015 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de infrastructuurbeheerder die belast zijn met vaststellingen bedoeld in art. 70, §§ 2 en 3, van de Spoorcodex, wordt de bijlage, gewijzigd bij het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT