10 NOVEMBER 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 september 2017 houdende de organisatie van gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, artikelen 112, § 1, 5°, en 117, gewijzigd bij ordonnantie van 11 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 september 2017 houdende de organisatie van gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 13 mei 2022;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 14 juni 2022;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor Huisvesting, gegeven op 16 september 2022;

Gelet op de gelijkekansentest uitgevoerd op 11 februari 2022 in toepassing van artikel 2 van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest. ;

Gelet op het advies 71.907/1/V van de Raad van State, gegeven op 26 augustus 2022 in toepassing van artikel 84, § 1, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Wijzigingen aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 september 2017 houdende de organisatie van gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting

Artikel 1. In de Franse versie van het besluit van de Regering van 28 september 2017 houdende de organisatie van gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting, wordt het woord "BRUGAL" telkens vervangen door het woord "BRU-GAL".

Art. 2. In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. In 4° worden de woorden "met beperkte aansprakelijkheid" opgeheven;

  2. In 13°, worden de woorden "kandidaat-huurder of van de huurder" vervangen door het woord "aanvrager";

  3. 15° en 16° luiden als volgt:

    "15°. Transitwoning: woning bestemd voor een specifieke doelgroep die sociale begeleiding krijgt en voor een maximumduur die bepaald wordt in de Brusselse Huisvestingscode;";

    "16°. Studentenwoninghuurovereenkomst: een woninghuurovereenkomst gesloten, met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verhuurder, door of voor een student in het kader van de voltooiing van zijn studies, voor zover deze student het bewijs levert, in de vormen en binnen de termijnen vastgelegd door de Brusselse Huisvestingscode van zijn inschrijving in een instelling voor secundair onderwijs, of die hoger onderwijs organiseert, of van zijn regelmatige...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT