10 NOVEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2022 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsveld Wonen en tot wijziging van verschillende besluiten over wonen

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

- het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21;

- het decreet van 25 juni 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993, artikel 49, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 december 1993 en 8 juli 1997;

- het decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993, artikel 26, 29, gewijzigd bij het decreet van 23 juni 2006 en artikel 31;

- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 4.2.5, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2022 en vervangen bij het decreet van 27 april 2007;

- het Vlaams Woninghuurdecreet van 9 november 2018, artikel 10, eerste lid, en artikel 55, tweede lid;

- de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 2.2.7, § 2, eerste lid, 4°, vervangen bij het decreet van 1 juli 2016, artikel 2.2.9, vervangen bij het decreet van 1 juli 2016 en gewijzigd bij het decreet van 8 december 2017, artikel 2.2.12, § 2, eerste lid, 4°, vervangen bij het decreet van 1 juli 2016, artikel 2.2.14, vervangen bij het decreet van 1 juli 2016 en gewijzigd bij de decreten van 8 december 2017, 4 april 2014 en 26 april 2019, artikel 2.2.18, § 2, eerste lid, 4°, vervangen bij het decreet van 1 juli 2016, artikel 2.2.20, ingevoegd bij decreet van 1 juli 2016 en gewijzigd bij de decreten van 8 december 2017 en 26 april 2019, artikel 7.4.4/1, § 4, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 8 december 2017;

- het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, artikel 163, § 1, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2007;

- het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden voorgelegd, artikel 4;

- het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 33/14, § 5, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2019;

- het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.23;

- de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, artikel 75 en 76;

- de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 2.2, § 2, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 2.3, 2.21, 2.22, gewijzigd bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 2.23, § 2, artikel 3.1, § 3, tweede lid, artikel 4.2, gewijzigd bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 4.4, eerste lid, artikel 4.4/1, ingevoegd bij het decreet van 9 juni 2021 en gewijzigd bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 4.6, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 4.7, gewijzigd bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 4.8, eerste lid, vervangen bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 4.9, vervangen bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 4.13, vervangen bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 4.15, vervangen bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 4.16, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 4.17, eerste lid, 2° en 5°, vervangen bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 4.19, vervangen bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 4.24, 2°, gewijzigd bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 4.25, 4°, gewijzigd bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 4.27, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 4.31, gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2021 en 3 juni 2022, artikel 4.38, vervangen bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 4.39/1, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 4.46/10, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 4.48, vervangen bij het decreet van 9 juli 2021 en gewijzigd bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 4.49, vervangen bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 4.51, eerste lid, 2°, vervangen bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 4.53/2, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 4.53/4, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021 en vervangen bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 4.61, eerste lid, 5°, en vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 4.63, artikel 4.80, artikel 4.89, gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2021 en 23 december 2021 en 3 juni 2022, artikel 5.20, artikel 5.21, artikel 5.22, artikel 5.23, artikel 5.33, artikel 5.57, artikel 5.65, gewijzigd bij het besluit van 3 juni 2022, artikel 5.69, artikel 5.71, vervangen bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 5.71/1, ingevoegd bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 5.72, artikel 5.75, artikel 5.91, gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2021 en 3 juni 2022,

artikel 5.92/1, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021 en gewijzigd bij het decreet van 3 juni 2022, artikel 6.2, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 6.3/1, § 3, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 6.5, vervangen bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 6.12, eerste lid, vierde lid, en zesde lid, vervangen bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 6.20, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 6.23, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 6.26, artikel 7.4, § 3;

- het decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, artikel 209, § 3, artikel 209/1, ingevoegd bij het decreet van 29 april 2022 en artikel 216.

- het decreet van 18 maart 2022 tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, artikel 8, tweede lid;

- het decreet van 3 juni 2022 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsveld Wonen, artikel 3, 4, 6, 7, 8, 43, 44, 68, eerste lid;

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 7 juli 2022.

- De Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2022/077 gegeven op 6 september 2022.

- De Raad van State heeft advies 72.231/3 gegeven op 25 oktober 2022.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. decreet: het decreet van 3 juni 2022 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsveld Wonen;

 2. minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het woonbeleid.

  De definities, vermeld in artikel 2 van het decreet, zijn ook van toepassing in dit besluit.

  HOOFDSTUK 2. - Overdracht van opdrachten van de VMSW aan het agentschap Wonen in Vlaanderen

  Art. 2. De opdrachten, vermeld in artikel 3, eerste lid, van het decreet, worden overgedragen aan het agentschap Wonen in Vlaanderen op 1 januari 2023.

  Art. 3. De vermogensbestanddelen, rechten en verplichtingen die samenhangen met de over te dragen opdrachten, worden op 1 januari 2023 tegen boekwaarde overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures, en, als het gaat om onroerende goederen, met inbegrip van hun actieve en passieve erfdienstbaarheden, de bijzondere lasten die verbonden zijn aan de verwerving ervan, alsook de rechten die eventueel aan derden verleend.

  De leidend ambtenaren van de VMSW en het agentschap Wonen-Vlaanderen stellen in gezamenlijk overleg een inventaris op van de vermogensbestanddelen, rechten en verplichtingen, vermeld in het eerste lid. Ze ondertekenen beiden het proces-verbaal van overdracht waarin de inventaris is opgenomen.

  Het proces-verbaal van overdracht, vermeld in het tweede lid, wordt goedgekeurd door de minister en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 4. De overdrachten, vermeld in artikel 2 en 3, worden tegenstelbaar aan derden op 1 januari 2023.

  Als op basis van de inventaris, vermeld in artikel 3, tweede lid, blijkt dat het vermogen van de VMSW vermogensbestanddelen bevat die om de overdracht tegenstelbaar aan derden te maken, bijzondere nadere maatregelen vereisen, waaronder, in voorkomend geval, het vervullen van formaliteiten, is de minister gemachtigd om die bijzondere maatregelen te treffen, niettegenstaande het feit dat de overdracht ten algemene titel plaatsvindt.

  De minister kan het treffen van de bijzondere maatregelen, vermeld in het tweede lid, in voorkomend geval delegeren aan de leidend ambtenaren van de VMSW en het agentschap Wonen-Vlaanderen, ieder wat zijn of haar bevoegdheid betreft.

  HOOFDSTUK 3. - Overdracht van de bijzondere sociale leningen van de VMSW aan het VWF

  Art. 5. Voor de toepassing van artikel 4.186, derde lid, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, worden de bijzondere sociale leningen die van de VMSW worden overgedragen aan het VWF, beschouwd als hypothecaire leningen die het VWF heeft toegekend.

  HOOFDSTUK 4. - Diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het Garantiefonds voor Huisvesting en voor de overdracht van zijn hele vermogen, de opdrachten, de rechten en de verplichtingen aan de VMSW

  Art. 6. De leidend ambtenaar van de VMSW en het orgaan van het Garantiefonds voor Huisvesting dat daarvoor bevoegd is, maken in het kader van de voorbereiding van de ontbinding zonder vereffening van het Garantiefonds voor Huisvesting en van de overdracht van het hele vermogen, de opdrachten, de rechten en de verplichtingen aan de VMSW in gezamenlijk overleg een inventaris op van die vermogensbestanddelen, rechten en verplichtingen. Ze ondertekenen beiden het proces-verbaal van overdracht waarin de inventaris is opgenomen.

  Het proces-verbaal van overdracht, vermeld in het eerste lid, wordt goedgekeurd door de minister en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 7. De overdrachten, vermeld in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT