10 NOVEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 8 februari 2019 tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de partij gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de partij gebruikt heeft om die uitgaven te dekken

De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing,

Gelet op de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, zoals laatst gewijzigd door de wet van 16 december 2020, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement, zoals laatst gewijzigd door de wet van 15 juli 2018 inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, zoals laatst gewijzigd door de wet van 25 november 2018;

Gelet op het voorstel van 11 mei 2021 van de werkgroep "Politieke partijen", opgericht binnen de "Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen" van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, betreffende een vereenvoudiging van het model van aangifteformulier voor verkiezingsuitgaven;

Gelet op het advies nr. 70.252/2 van de Raad van State, gegeven op 18 oktober 2021, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 8 februari 2019 tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, in geval van verkiezingen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT