10 MEI 2021. - Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de uitoefening van de bevoegdheid bedoeld in artikel XV.5/1 van het Wetboek van economisch recht betreffende maatregelen met betrekking tot online interfaces

De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XV.5/1, § 1, ingevoegd bij de wet van 29 september 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 30 november 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 25 maart 2021,

Besluit :

Enig artikel. Overeenkomstig artikel XV.5/1, § 1, van het Wetboek van economisch recht, hebben de ambtenaren van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie van wie de namen volgen, de bevoegdheid om de maatregelen bedoeld in artikel XV.5/1 van voormeld Wetboek te nemen:

  1. Fabrice Bihay;

  2. Boris Hourdeaux;

  3. Melissa Kekenbosch;

  4. Davy...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT