10 MAART 2023. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de procedure voor de machtiging van experimentaties en pilootprojecten waarbij op de binnenwateren innoverende systemen worden gebruikt als bepaald in artikel 17undecies van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, artikel 17undecies, § 4, ingevoegd bij het decreet van 20 januari 2022;

Gelet op het rapport van 27 juli 2022 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2° van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 2014 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2022;

Gelet op het overleg met de federale overheid in toepassing van artikel 6, § 3bis, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, dat op 30 november 2022 plaatsgevonden heeft;

Gelet op het advies van de beleidsgroep "Mobiliteit", gegeven op 23 november 2022;

Gelet op het advies nr. 72.912/4 van de Raad van State, gegeven op 8 februari 2023, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit,

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Begripsomschrijvingen en toepassingsgebied

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

  1. de Minister: de Minister van de Waalse Regering bevoegd voor de waterwegen en als bevoegde overheid aangewezen als bedoeld in artikel 17undecies, § 1, van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen;

  2. de administratie: de entiteit bevoegd voor de waterwegen in de Waalse Overheidsdienst;

  3. de directeur-generaal: de directeur-generaal van de administratie;

  4. de projecteigenaar: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aanvraag indient voor de machtiging van experimentaties en pilootprojecten;

  5. de experimentatie of het pilootproject: de experimentatie of het pilootproject onder gebruikmaking van een of meer innoverende systemen in de binnenvaart, d.w.z. met het doel een schip te testen dat is uitgerust met technologieën die nog niet onder het vaarreglement, de voorschriften inzake bemanning, de technische voorschriften of de politievoorschriften vallen of die van deze voorschriften afwijken om te kunnen varen;

  6. het exploitatieconcept: het dossier dat tot doel heeft het experiment of pilootproject toe te lichten en dat ten minste de elementen vermeld in artikel 17undecies, § 2, van de wet van 5 juni 1972 betreffende de veiligheid van de vaartuigen bevat.

    Art. 2. De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT