10 MAART 2023. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot aanwijzing van de leden en aanwijzing van de voorzitter en ondervoorzitter van het Beheerscomité van de 'Caisse publique wallonne d'allocations familiales' (Waals Openbaar Kinderbijslagfonds)

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, artikel 28;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2018;

Gelet op het schrijven van de "Union wallonne des Entreprises" (Waals Ondernemersverbond) van 30 november 2022;

Op de voordracht van de Minister belast met kinderbijslag;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, 2°, a), van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot aanwijzing van de leden en aanwijzing van de voorzitter en ondervoorzitter van het Beheerscomité van de "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" (Waals Openbaar Kinderbijslagfonds), worden de woorden "de heer Samuel Saelens en zijn plaatsvervangster, mevr. Anne Reul" vervangen door de woorden "de heer Hugues Thibaut en zijn plaatsvervanger, de heer Jean-Luc Vannieuwenhuyse".

Art. 2. Overeenkomstig...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT