10 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd 'Cash Mania Edition', een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het advies 71.611/4 van de Raad van State, gegeven op 27 juni 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten;

Overwegende dat de Hoge Raad voor de Ethiek van de loterij- en kansspelen, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 13 september 2021 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 september 2021, een gunstig advies heeft gegeven op 9 mei 2022;

Op de voordracht van de Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De loterij met biljetten "Cash Mania Edition" is een loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.

Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.250.000 of op veelvouden van 1.250.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 15 euro.

Art. 2. Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 423.016, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:

Nombre de lots Aantal loten Montant des lots (euros)Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)Totaal bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur 1 winstkans op 1 750.000 750.000 1.250.000 2 75.000 150.000 625.000 3 15.000 45.000 416.666,67 10 5.000 50.000 125.000 1.000 500 500.000 1.250 2.000 400 800.000 625 3.000 300 900.000 416,67 4.000 200 800.000 312,50 15.000 100 1.500.000 83,33 4.000 75 300.000 312,50 5.000 60 300.000 250 6.000 50 300.000 208,33 8.000 40 320.000 156,25 30.000 30 900.000 41,67 40.000 25 1.000.000 31,25 80.000 20 1.600.000 15,63 225.000 15 3.375.000 5,56 TOTAL-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT