10 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 2018 in toepassing van artikel 39, 2de lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak, betreffende bepaalde toelagen die worden beheerd door Brussel Huisvesting

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Begroting,

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, artikelen 20 tot 23,166 en 168 tot 170;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, artikelen 2, 8° en 81 tot 83;

Gelet op de ordonnantie van 21 december 2018 tot invoering van een huisvestingstoelage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de ordonnantie van 17 december 2019 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2020, artikelen 18, 19, 22 en 23;

Gelet op de ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juli 1981 tot verlenging van een bijzondere toelage aan de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting in het kader van de stadsvernieuwingsoperatie "La Marolle";

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd door de regeringsbesluiten van 29 november 2001, 22 mei 2008, 30 juni 2011, 7 mei 2015 en 15 juni 2017, artikelen 5,14°, en 10;

Gelet op besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak, artikelen 1, 6° en 7° en 39, 2de lid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage, gewijzigd door de besluiten van 27 november 2014, 18 februari 2016 en 31 maart 2017;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2014 tot instelling van een huurtoelage voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting, gewijzigd door de besluiten van 18 februari 2016 en 31 maart 2017;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/028 van 29 mei 2020 ter invoering van een steunpremie voor huurders met een bescheiden inkomen die een inkomensverlies lijden als gevolg van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT