10 JULI 2020. - Decreet tot wijziging van artikel 47 en 81 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet tot wijziging van artikel 47 en 81 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 47, § 1, 1°, van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. tussen de zinsnede "en/of" en de woorden "het bevel" wordt de zinsnede "deze personen, evenals personen die een verhoogd risico hebben om deze infectie te hebben opgelopen," ingevoegd;

  2. tussen de woorden "tijdelijke afzondering" en de woorden "in een door de ambtenaren-artsen" worden de woorden "van deze personen" opgeheven;

  3. tussen het woord "ziekenhuisafdeling" en de zinsnede ". Die verplichte afzondering" worden de woorden "of een andere gepaste plaats" ingevoegd;

  4. tussen de woorden "niet meer besmettelijk is" en de zinsnede ";" worden de woorden "of zodra het gevaar op besmettelijkheid is geweken" ingevoegd;

  5. de woorden "de patiënt" worden vervangen door de woorden "de persoon aan wie het bevel is gegeven".

Art. 3. In artikel 47, § 1, 2°, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden "een andere besmettingsbron" en de zinsnede ", mogelijk besmet zijn" de woorden "of na in een hoogrisicogebied verbleven te hebben" ingevoegd.

Art. 4. In artikel 47, § 1, 3°, van hetzelfde decreet worden tussen het woord "overdragen" en de zinsnede ", de contacten met anderen," de woorden "evenals personen die een verhoogd risico hebben om deze...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT