10 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijziging van de bouwtechnische en conceptuele richtlijnen voor de realisatie en instandhouding van sociale woningen en voor de infrastructuuraanleg voor sociale woonprojecten

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

- het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 25bis, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2018 en gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Kwaliteitskamer heeft advies gegeven op 19 november 2019.

- Het Overlegplatform Sociaal Wonen heeft advies gegeven op 22 oktober 2019.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 20 april 2020.

- De Raad van State heeft advies 67.404/3 gegeven op 12 juni 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. De bouwtechnische en conceptuele...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT