10 JANUARI 2023. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventarismethodologie voor landschappelijk erfgoed

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 4.1.1, gewijzigd bij decreet van 10 juni 2022 en artikel 4.1.2;

- het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 4.1.5, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2022.

Vormvereisten

De volgende vormvereiste is vervuld:

- Er is op 24 oktober 2022 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen dertig dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Het advies is niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED BESLUIT:

Artikel 1. De inventarismethodologie, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt vastgesteld als inventarismethodologie voor de inventaris van landschappelijk erfgoed.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 17 juli 2015 tot vaststelling van de inventarismethodologie voor de inventaris van historische tuinen en parken wordt opgeheven.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 17 juli 2015 tot vaststelling van de inventarismethodologie voor de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde wordt opgeheven.

Brussel, 10 januari 2023.

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

M. DIEPENDAELE

Bijlage bij het ministerieel besluit van 10 januari 2023 tot vaststelling van de inventarismethodologie voor landschappelijk erfgoed.

Bijlage. Inventarismethodologie voor de inventaris van landschappelijk erfgoed.

Deze inventarismethodologie geeft uitvoering aan artikel 4.1.5 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014. Artikel 4.1.6 van dit zelfde besluit bepaalt bovendien dat de vaststelling van een inventaris van onroerend erfgoed alleen kan nadat de minister, na mededeling aan de Vlaamse Regering, een inventarismethodologie heeft vastgesteld.

Om te kunnen worden vastgesteld is de volgende informatie noodzakelijk (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 4.1.6):

  1. een plan waarop het onroerend goed nauwkeurig wordt aangeduid;

  2. de benaming van het geïnventariseerde onroerend goed;

  3. een beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken

  4. de erfgoedwaarden.

Een onroerend goed of een geheel van onroerende goederen kan opgenomen worden in de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed, de vastgestelde landschapsatlas en de vastgestelde inventaris van landschappelijk erfgoed als het een of meer erfgoedwaarden bezit en voldoende goed bewaard is (Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 4.1.1).

Deze inventarisatiemethodologie voor de inventaris landschappelijk erfgoed bevat:

  1. een korte beschrijving van de inventaris;

  2. de wijze van beschrijving van de erfgoedwaarden;

  3. het afwegingskader dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT