10 FEBRUARI 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat 'Les Carrières' te Thiaumont en Tontelange (Attert) en Châtillon (Saint-Léger)

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 7 september 1989, 9, 11, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, en 41, gewijzigd bij de decreten van 7 september 1989 en 6 december 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten, buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan;

Gelet op de terbeschikkingstellingsovereenkomst van gronden ondertekend op 31 oktober 2013 tussen de gemeente Attert en het Waalse Gewest met het oog op de oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Carrière de Tattert", gesloten voor een periode van dertig opeenvolgende jaren die stilzwijgend verlengbaar is;

Gelet op de terbeschikkingstellingsovereenkomst van gronden ondertekend op 29 januari 2014 tussen de gemeente Saint-Léger en het Waalse Gewest met het oog op de oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Sablières de Châtillon", gesloten voor een periode van dertig opeenvolgende jaren die stilzwijgend verlengbaar is;

Gelet op de terbeschikkingstellingsovereenkomst van gronden ondertekend op 19 juni 2019 tussen de VZW Natagora en het Waalse Gewest in het kader van het project "LIFE+Herbages" 11Nat/BE/001060, waarin wordt bepaald dat alle betrokken gronden aan het einde van bedoeld LIFE aan het Waals Gewest worden teruggegeven;

Gelet op de terbeschikkingstellingsovereenkomst van gronden ondertekend op 4 december 2019 tussen de gemeente Attert en het Waalse Gewest met het oog op de oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Carrière de Tontelange", gesloten voor een periode van dertig opeenvolgende jaren die stilzwijgend verlengbaar is;

Gelet op het bijzondere beheersplan van het domaniale natuurreservaat "Les Carrières" te Thiaumont en Tontelange (Attert) en Châtillon (Saint-Léger) opgesteld door de Minister van Natuur;

Gelet op de krachtens het Milieuwetboek georganiseerde openbare onderzoeken die door de gemeenten Attert en Saint-Léger van 16 maart 2020 tot 15 juni 2020 werden gevoerd en die geen aanleiding hebben gegeven tot opmerkingen;

Gelet op het advies van de Directie Grondwater van het Departement Leefmilieu en Water (Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu), gegeven op 12 april 2013;

Gelet op het advies van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale Natuurreservaten van Aarlen, gegeven op 6 december 2019;

Gelet op het advies van de afdeling "Natuur" van de beleidsgroep "Landelijke aangelegenheden", gegeven op 21 januari 2020 ;

Gelet op het advies van het Natuurpark van de Gaumestreek, gegeven op 18 februari 2020;

Gelet op het advies van het "Parc naturel de la Vallée de l'Attert", gegeven op 24 februari 2020;

Gelet op het advies van het provinciecollege van de provincie Luxemburg, gegeven op 25 juni 2020;

Overwegende dat de Waalse Regering, wegens de bestrijding van de pandemie van het coronavirus COVID-19, op 18 maart 2020 een besluit heeft aangenomen dat strekt tot tijdelijke opschorting van alle verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Waalse wetgeving en reglementering, met inbegrip van de termijnen die van toepassing zijn op de openbare onderzoeken, en dat het noodzakelijk was over te gaan tot nieuwe gecoördineerde aanplakacties in alle gemeenten die betrokken...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT