10 FEBRUARI 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat 'L'Illé et alentours' te Etalle en Sainte-Marie-sur-Semois (Etalle)

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 7 september 1989, 9, 11, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, en 41, gewijzigd bij de decreten van 7 september 1989 en 6 december 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten, buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan;

Gelet op de terbeschikkingstellingsovereenkomst van gronden ondertekend op 24 februari 2014 tussen de gemeente Etalle en het Waalse Gewest met het oog op de oprichting van het domaniale natuurreservaat "Illé", gesloten voor een periode van dertig opeenvolgende jaren die stilzwijgend verlengbaar is;

Gelet op de terbeschikkingstellingsovereenkomst van gronden ondertekend op 19 juni 2019 tussen de VZW Natagora en het Waalse Gewest in het kader van het project "LIFE+Herbages" 11Nat/BE/001060, waarin wordt bepaald dat alle betrokken gronden aan het einde van bedoeld LIFE aan het Waals Gewest worden teruggegeven;

Gelet op het bijzondere beheersplan van het domaniale natuurreservaat "L'Illé et alentours" te Etalle en Sainte-Marie-sur-Semois (Etalle) opgesteld door de Minister van Natuur;

Gelet op het krachtens het Milieuwetboek georganiseerd openbaar onderzoek dat door de gemeente Etalle van 16 maart 2020 tot 15 juni 2020 werd gevoerd en dat aanleiding heeft gegeven tot een opmerkingen van de Ondernemersvereniging "Zoning du Magenot", vertegenwoordigd door de heer Julien Lafontaine;

Gelet op het advies van de Directie Grondwater van het Departement Leefmilieu en Water (Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu), gegeven op 12 april 2013 ;

Gelet op het advies van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale Natuurreservaten van Aarlen, gegeven op 6 december 2019;

Gelet op het advies van de afdeling "Natuur" van de beleidsgroep "Landelijke aangelegenheden", gegeven op 21 januari 2020 ;

Gelet op het advies van het Natuurpark van de Gaumestreek, gegeven op 18 februari 2020;

Gelet op het advies van het provinciecollege van de provincie Luxemburg, gegeven op 26 juni 2020;

Overwegende dat de Waalse Regering, wegens de bestrijding van de pandemie van het coronavirus COVID-19, op 18 maart 2020 een besluit heeft aangenomen dat strekt tot tijdelijke opschorting van alle verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Waalse wetgeving en reglementering, met inbegrip van de termijnen die van toepassing zijn op de openbare onderzoeken, en dat het noodzakelijk was over te gaan tot nieuwe gecoördineerde aanplakacties in alle gemeenten die betrokken zijn bij de projecten inzake domaniale natuurreservaten van de houtvesterij van Virton, teneinde de burgers in kennis te stellen van de hervatting van de openbare onderzoeken en hun de mogelijkheid te garanderen om de documenten te raadplegen en hun opmerkingen te formuleren;

Gelet op het grote belang van de locatie "Illé" die door zijn vijvers en moerassige aanslibbingsgebieden, omgeven door weiden en graslanden, een grote diversiteit aan habitats vertoont dankzij de gradiënt van oligotroof zuur zand tot eutrofe veenhoudende milieus, alsmede een brede waaier aan aquatische vegetatie en verscheidene zeldzame en beschermde plantensoorten, zoals de kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae) of de drijvende waterweegbree (Luronium natans), alsmede libellen, vlinders en vogels zoals die welke in het specifieke beheersplan worden opgenomen;

Gelet op het grote belang van de locatie "Gilbaupont" die een schraal hooiland omvat met de brede orchis (Dactylorhiza majalis), een gebied met drijvend veen met waterblad (Menaynthes trifoliata), alsook kleine bosjes die bijdragen tot het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT