10 FEBRUARI 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat 'Les Crons du Bassin de Laclaireau' te Buzenol (Etalle) en Saint-Léger en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 5 september 2002 tot oprichting van het geleid domaniaal natuurreservaat 'Cron de Montauban' te Etalle, het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2005 tot oprichting van het geleid domaniaal natuurreservaat 'Crons de la Haie de Han de Saint-Léger' te Saint-Léger en het besluit van de Waalse Regering van 21 mei 2015 tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurreservaat 'Les Crons de la Haie de Han de Saint-Léger' te Saint-Léger

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, artikel 6, gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984, 16 juli 1985 en 7 september 1989, artikel 9, gewijzigd bij het decreet van 11 april 1984, artikel 11, gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984, 6 december 2001 en 2 mei 2019, en artikel 41, vervangen bij het decreet van 6 december 2001;

Gelet op het besluit van 2 december 1959 waarbij de onmiddellijke omgeving van het voormalige Romeinse kamp van Buzenol als site wordt gerangschikt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 september 2002 tot oprichting van het geleid domaniaal reservaat "Cron de Montauban" te Etalle;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten, buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2005 houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Crons de la Haie de Han de Saint-Léger" te Saint-Léger;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 mei 2015 tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurreservaat "Les Crons de la Haie de Han de Saint-Léger ", te Saint-Léger;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2016 tot bepaling van de lijst van het uitzonderlijke onroerende erfgoed van het Waalse Gewest, en waarbij het geheel gevormd door de antieke versterkte schuilplaats van Buzenol en de ruïnes van de voormalige smidsen alsook de nabije omgevingen ervan te Montauban-sous-Buzenol als Site worden gerangschikt;

Gelet op de terbeschikkingstellingsovereenkomst van gronden ondertekend op 8 november 2004 tussen de gemeente Saint-Léger en het Waalse Gewest met het oog op de oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Crons de la Haie de Han de Saint-Léger", gesloten voor een periode van dertig opeenvolgende jaren die stilzwijgend verlengbaar is;

Gelet op de terbeschikkingstellingsovereenkomst van gronden ondertekend op 22 december 2009 tussen de gemeente Saint-Léger en het Waalse Gewest met het oog op de oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Vallée de la Rouge Eau de Saint-Léger et Etalle" (domein van de gemeente Saint-Léger), gesloten voor een periode van dertig opeenvolgende jaren die stilzwijgend verlengbaar is;

Gelet op de terbeschikkingstellingsovereenkomst van gronden ondertekend op 3 december 2019 tussen de gemeente Etalle en het Waalse Gewest met het oog op de oprichting van het domaniale natuurreservaat van de houtvesterij van Aarlen, gesloten voor een periode van dertig opeenvolgende jaren die stilzwijgend verlengbaar is;

Gelet op het bijzonder beheersplan van het domaniale natuurreservaat "Les Crons du Bassin de Laclaireau" te Buzenol (Etalle) en Saint-Léger, opgesteld door de Minister van Natuur;

Gelet op de krachtens het Milieuwetboek georganiseerde openbare onderzoeken die door de gemeenten Etalle en Saint-Léger van 16 maart 2020 tot 15 juni 2020 werden gevoerd en die geen aanleiding hebben gegeven tot opmerkingen;

Gelet op het advies van de Directie Grondwater van het Departement Leefmilieu en Water van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, gegeven op 12 april 2013;

Gelet op het advies van de Adviescommissie voor het beheer van de domaniale Natuurreservaten van Aarlen, gegeven op 6 december 2019;

Gelet op het advies van de afdeling "Natuur" van de beleidsgroep "Landelijke aangelegenheden", gegeven op 21 januari 2020 ;

Gelet op het advies van het Natuurpark van de Gaumestreek, gegeven op 18 februari 2020;

Gelet op het advies van de "Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles" (Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen), gegeven op 3 maart...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT