10 DECEMBER 2021. - Ordonnantie tot invoeging van een afwijkende overgangsregeling in de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. In de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur wordt tussen artikel 34 en hoofdstuk V een nieuw hoofdstuk IVbis ingevoegd, dat luidt als volgt :

HOOFDSTUK IVBIS. - Afwijkende overgangsregeling

Art. 34bis. De in dit hoofdstuk bepaalde afwijkende overgangsregeling wordt uitsluitend ingesteld voor de chauffeurs die voldoen aan alle volgende voorwaarden :

1° houder zijn van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur die op basis van een tot de administratie gerichte aanvraag op uiterlijk 15 januari 2021 is afgegeven of in de hoedanigheid van chauffeur werken voor de houder van zo'n vergunning op basis van een arbeids- of zelfstandige samenwerkingsovereenkomst ;

2° als exploitant-chauffeur in hoofdberoep of als chauffeur die geen exploitant is minstens twintig uur per week werken als chauffeur van het voertuig of van een van de voertuigen waarop de onder 1° bedoelde vergunning betrekking heeft.

Art. 34ter. De in dit hoofdstuk bepaalde afwijkende overgangsregeling houdt na 22 juli 2022 op van toepassing te zijn. De regering mag evenwel, uiterlijk op die datum, beslissen om de toepassing van de in dit hoofdstuk bepaalde afwijkende overgangsregeling met maximaal drie maanden te verlengen. Die beslissing mag slechts één keer worden genomen.

Art. 34quater. In afwijking van artikel 3 is het voor de in artikel 34bis bedoelde chauffeurs uitzonderlijk toegelaten om taxidiensten te verlenen binnen de hierna vermelde perken en onder voorbehoud van de strikte naleving van de volgende verplichtingen :

1° ze mogen enkel taxidiensten verlenen op basis van een voorafgaande reservatie via een elektronisch platform ;

2° ze mogen geen voorbehouden standplaats voor taxi's op de openbare weg innemen ;

3° ze mogen geen gebruik maken van de benaming « taxi » of van een vermelding die naar dat woord verwijst, en evenmin hun voertuig uitrusten met om het even welke apparatuur die kan leiden tot verwarring met de reglementaire uiterlijke kenmerken van taxivoertuigen.

Art. 34quinquies. De in artikel 34bis bedoelde chauffeurs worden, wanneer zij taxidiensten verlenen, uitzonderlijk vrijgesteld van de naleving van de volgende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT