10 DECEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de bevoegde instantie, vermeld in artikel 18 van het Erkenningsdecreet Lokale geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021, artikel 18, eerste lid.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 25 oktober 2021.

- De Raad van State heeft advies 70.445/3 gegeven op 26 november 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. De bevoegde instantie, vermeld in artikel 18, eerste lid, van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021, is de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen van het "Agentschap Binnenlands Bestuur".

In het eerste lid wordt verstaan onder Agentschap Binnenlands Bestuur: het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap Binnenlands Bestuur, opgericht bij het besluit van de Vlaamse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT